Code of Conduct

Leave A Mark Consulting Group

 

Introduktion

Hos Leave a Mark Consulting Group (LAM) rådgiver og hjælper vi virksomheder med at implementere informationssikkerhed, produktionsoptimering og automatisering via ISO-standarder. Vores produkter, serviceydelser og rådgivning giver vores kunder konkurrence og operationelle fordele i deres daglige arbejde. Det er en forpligtelse, som vi tager alvorligt. Vi ønsker at være et ansvarligt, pålideligt og miljøvenligt firma – for vores kunder, aktionærer, medarbejdere, leverandører, partnere og det samfund, vi opererer i. Vi ønsker at opbygge tillid til alle vores interessenter, og vi driver vores forretning på en ansvarlig, etisk og lovlig måde for at opfylde vores forpligtelser.

For at støtte dette har vi udarbejdet denne adfærdskodeks (herefter CoC), som indeholder flere principper for at afspejle den adfærd, vi ønsker at fremme i LAM sammen med vores medarbejdere. Det er principper for, hvordan vi behandler hinanden, hvordan vi servicerer vores kunder, og hvordan vi interagerer med andre interessenter såsom leverandører, forretningspartnere, skatte- og tilsynsmyndigheder. Det er også principper, der afspejler den måde, vi ønsker at udføre corporate governance på. LAM følger ligeledes FN’s Global Compact-principper og har tilmeldt sig til FN’s Global Compact.

CoC godkendes årligt af Executive Board

Formål og omfang

Formålet med denne adfærdskodeks er at definere LAM’s’ overordnede niveau for ansvar og mål for centrale områder. Formålet er ikke at regulere de enkelte områder i detaljer – dette gøres ved hjælp af interne politikker og retningslinjer. Adfærdskodeksen gælder for alle medarbejdere, leverandører, freelancere og alle, der handler på vegne af LAM, herunder bestyrelsen.

Det er medarbejderens, leverandørens, freelancerens og alle, der handler på vegne af LAM, ansvar at læse, forstå og overholde principperne i adfærdskodeksen. Overtrædelse af principperne kan udsætte LAM’s for omdømmerisici samt juridiske og reguleringsmæssige sanktioner. I tilfælde af overtrædelse af principperne i adfærdskodeksen skal adfærden straks stoppes. Uegnet forretningspraksis eller direkte overtrædelse af principperne skal rapporteres til virksomhedens ledelse. Vi forventer, at alle vores forretningspartnere overholder de samme principper.

Forretningsprincipper

LAM har opstillet en række forretningsprincipper, der vil sikre overholdelse af vores adfærdskodeks. Overholdelse af lovgivning og regler. Det er LAM’s målsætning at overholde lokalt gældende lovgivning og regler fra myndighederne samt EU-regler i alle vores aktiviteter, produkter og serviceydelser. Dette betyder, at vi leverer produkter og serviceydelser, der er ansvarlige, forståelige, bæredygtige og udviklet til at imødekomme kundens behov.

Prisfastsættelse

Vi har retningslinjer og procedurer, herunder kontrolprocedurer, for beregning af priser, som sikrer, at kun relevante kriterier anvendes. Vi bruger ikke den enkelte kundes civilstand, religion, race eller etniske baggrund som kriterier for vores prisfastsættelse. Vores priser er gennemsigtige, og det er altid klart for vores kunder, hvad de skal betale.

Kommunikation

Kommunikation til kunderne fokuserer på at sikre, at kunden får transparent, afbalanceret og letforståelig information. Ingen information er skjult eller skrevet med småt, og vi stræber efter at have marketing- og produktinformation, der er professionel, omfattende, præcis, afbalanceret og ikke vildledende. Vi sikrer gennemsigtighed og en retfærdig sagsbehandlingsprocedure med fokus på kunden

ESG

ESG er integreret i investeringer Det er LAM’s holdning, at miljømæssige, sociale og Coperated governance faktorerr, påvirker langsigtede resultater, risiko og værdi for alle virksomheder. Derfor integreres ESG-faktorer i vores investeringsaktiviteter både i forhold til investeringsanalyser, beslutningsprocessen, rapportering og i aktiv ejerskab.

Data- og privatlivsbeskyttelse

Hos LAM indsamler vi generel information og personoplysninger. Vi indsamler kun data til specifikke og legitime formål. Data sælges ikke, og kunden kan altid få adgang til de indsamlede oplysninger. Data opbevares kun og lagres så længe, det er nødvendigt. Vi overholder General Data Protection Regulation (GDPR). Vi sikrer, at data lagres og behandles på en måde, der ikke kompromitterer kundens ret til privatlivets fred.

Dataetisk governance

Dataetik omfatter de moralske forpligtelser ved indsamling, beskyttelse og brug af personligt identificerbare oplysninger og hvordan det påvirker enkeltpersoner. Dataetisk governance er en del af LAM’s generelle governance, og vi bestræber os på at sikre, at etikken er inkorporeret i alle beslutninger samt en del af dagligdagen.

Arbejdet med data

Når vi arbejder med data, følger vi “5 PRINCIPLES OF DATA ETHICS FOR BUSINESS PROFESSIONALS”.

 1. Ejerforhold

Det første princip for dataetik er, at en person ejer deres personlige oplysninger. Ligesom det betragtes som tyveri at tage en genstand, der ikke tilhører dig, er det ulovligt og uetisk at indsamle en persons personlige data uden deres samtykke.

 1. Gennemsigtighed

Ud over at ejer deres personlige oplysninger har dataemner ret til at vide, hvordan du planlægger at indsamle, opbevare og bruge det. Når du indsamler data, skal du udøve gennemsigtighed.

 1. Privatliv

Et andet etisk ansvar, der følger med håndtering af data, er at sikre dataemnernes privatliv. Selvom en kunde giver dit firma tilladelse til at indsamle, opbevare og analysere deres personligt identificerbare information (PII), betyder det ikke, at de ønsker det offentligt tilgængeligt.

 1. Hensigt

Når man diskuterer enhver gren af ​​etik, betyder hensigter noget. Før du indsamler data, skal du spørge dig selv, hvorfor du har brug for det, hvad du vil opnå med det, og hvilke ændringer du vil kunne foretage efter analysen. Hvis din hensigt er at skade andre, drage fordel af dine emners svagheder eller enhver anden ondskabsfuld mål, er det ikke etisk at indsamle deres data.

 1. Resultater

Selv når hensigterne er gode, kan resultatet af dataanalyse forårsage utilsigtet skade på enkeltpersoner eller grupper af mennesker. Dette kaldes en forskelligartet virkning, som er beskrevet i Civil Rights Act som ulovlig.

Vi bruger kunstig intelligens ansvarligt

I LAM bruger vi kunstig intelligens til at støtte vores daglige arbejde, f.eks. til at vurdere risici eller håndtere arbejdsprocesser. Dette hjælper med at give vores kunder en god og effektiv oplevelse. For at sikre ansvarlig brug af kunstig intelligens, følger vi fem etiske principper.

 1. Omtanke. Kunstig intelligens skal udvikles og bruges med forsigtighed og respekt.
 2. Professionel sikkerhed. Kunstig intelligens skal bruges inden for en fastlagt ramme og bygges på den nyeste teknologiske viden og grundige tests.
 3. Pålidelighed. Kunstig intelligens skal være pålidelig, baseret på fakta og fri for bias.
 4. Gennemsigtighed. Vi skal forstå, hvordan kunstig intelligens fungerer, så modellerne fungerer sikkert og kun til de formål, de blev oprettet til.
 5. Datasikkerhed. Kunstig intelligens skal leve op til kravene i databeskyttelseslovgivningen og beskyttes mod cyberkriminalitet.

Krav til cyber- og datasikkerhed

Hos LAM tager vi datasikkerhed og cybersikkerhed seriøst. Vi har etableret procedurer, kontrolsystemer og teknologier for at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af informationen. Både datasikkerhed og cybersikkerhed er vigtige faktorer i beskyttelsen af virksomhede LAM. Vi lægger vægt på beskyttelse og behandling af information, og vi stiller krav til data- og cybersikkerhed, som skal overholdes både af medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Vi udfører risikovurderingsanalyser og beredskabsplanlægning regelmæssigt. Desuden har vi interne procedurer, der resulterer i et højt sikkerhedsniveau i applikationer, systemer og infrastruktur. Vi erkender risikoen forbundet med datasikkerhed og cybersikkerhed. Derfor sørger vi for, at medarbejderne får tilstrækkelig træning. Således er alle eksisterende og nye medarbejdere forpligtet til at gennemføre e-læring for at opnå viden og fokus på datasikkerhed og cybersikkerhed. For at bekræfte vores datasikkerhed vil virksomheden som minimum sikre følgende certificering/erklæringer: ISO27001, IS027701

Skatteforpligtelser

LAM stræber altid efter at overholde alle nuværende skattelove, regler og forskrifter inden for alle områder, hvor vi driver forretning. Virksomheden betaler skatter i det land, hvor deres faktiske forretning udføres. Alle skatter betales til tiden. Vi praktiserer ikke skatteplanlægning eller skattestrukturering, der bevidst sigter mod at kunstigt reducere koncernens skattepligtige indkomst. I skattesager driver vi koncernvirksomhederne inden for lovgivningens og den juridiske praksis rammer for planlægning af koncernvirksomhedernes skattepligtige indkomst. Koncernvirksomhedernes økonomiske resultater overholder altid lokale love og anerkendte regnskabsprincipper

Forretningsmoral

Vi undgår interessekonflikter. LAM’s medarbejdere, leverandører og andre samarbejdspartnere forventes at handle i LAM’s bedste interesse. Ingen medarbejdere må bruge deres stilling til at fremme egne interesser. I situationer, hvor personlige interesser er i konflikt med LAM’s interesser, er medarbejderen forpligtet til at overlade beslutningen til en person, som ikke er i konflikt med LAM’s interesser.

Forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

LAM overholder altid lovgivningen om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder FN- og EU-bestemmelser om øget risiko og finansielle sanktioner. Det er vores mål aktivt at bidrage til at forebygge hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, undgå at blive misbrugt til hvidvaskning og finansiering af terrorisme samt opretholde et godt omdømme i forhold til at forebygge og bekæmpe hvidvaskning og finansiering af terrorisme. Vi accepterer ikke korruption og bestikkelse.

LAM ønsker at være en del af et professionelt, ordentligt og troværdigt forretningsmiljø. Derfor accepterer vi ikke nogen form for adfærd, som kan give indtryk af upassende indflydelse eller at forretningsbeslutninger påvirkes af individuelle og/eller ikke-forretningsmæssige motiver og interesser. Vi forventer, at alle medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere handler på samme måde. Medarbejderne skal sikre, at betalinger til tredjeparter er passende, med en legitim forretningsmæssig grund og korrekt registreret.

Fair konkurrence

Det er vores politik at konkurrere i overensstemmelse med alle gældende antitrust- og konkurrencelove, hvor end LAM gør forretninger. Vi behandler konkurrenter med respekt og passende opførsel i konkurrencesituationer. Vi indgår ikke i aftaler om prisfastsættelse eller aftaler om markedet med vores konkurrenter.

Menneskerettigheder og arbejdsskikke

Respekt for menneskerettigheder

 I LAM ønsker vi altid at følge gældende lovgivning om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og ansættelsesforhold. Vi respekterer internationalt anerkendte menneskerettigheder og FN’s Global Compact-principper om menneskerettigheder. Det er vores mål ikke at overtræde disse principper og konventioner. Dette gælder for vores virksomhedsdrift, hele forsyningskæden, vores produkter og investeringer.

Vi tolererer ikke diskrimination

I LAM respekterer vi den enkeltes menneskerettigheder, og vi tolererer ikke nogen form for diskrimination, mobning eller chikane, herunder seksuel chikane. Alle medarbejdere behandles fair og på lige vilkår, uanset alder, etnisk baggrund, seksuel orientering, handicap, helbred, politisk stilling eller race. LAM ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads – en arbejdsplads, hvor mangfoldighed accepteres og bruges som en styrke. Derfor arbejder vi som virksomhed for at opretholde og udvikle åbenhed for at imødegå enhver form for diskrimination, og for at alle har lige muligheder. Vi tolererer ikke diskriminerende metoder i forbindelse med rekruttering, jobopgaver, forfremmelser, aflønning eller andre fordele og generel adfærd på arbejdspladsen.

Høje standarder for sundhed og sikkerhed

Hos  LAM har vi høje standarder for sikkerhed samt fysisk og mental sundhed. Vores mål er at begrænse arbejdsrelaterede ulykker og sygdom samt sygefravær så meget som muligt. Derudover er medarbejderne forpligtet til at tage alle rimelige forholdsregler for at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø for at undgå mulige personskader eller risikere andres sikkerhed. Vi ønsker at fremme medarbejdernes engagement, sundhed, trivsel og faglige udvikling. Dette inkluderer udvikling af ledelsespraksis, støtte til kompetenceudvikling og at levere et sundt og sikkert arbejdssted.

Retten til forsamlings- og foreningsfrihed

Hos LAM har medarbejderne ret til forsamlings- og foreningsfrihed på arbejdspladsen, og de er frie til at vælge at være medlem af organisationer i overensstemmelse med dansk lovgivning. Fagforeninger, der er anerkendt som forhandlingspartnere og indgår generelle aftaler på området, kan deltage i kollektive forhandlinger. Medarbejdere, der fungerer som repræsentanter, stilles ikke dårligere end andre medarbejdere.

Vi accepterer ikke børnearbejde

Hos LAM har vi nultolerance over for alle former for tvangsarbejde og børnearbejde, som vi stærkt fordømmer. Vi er forpligtet til at udvise omhu og agtsomhed og har procedurer på plads, så vi undgår direkte og indirekte at deltage i tvangsarbejde eller børnearbejde, f.eks. gennem forsyningskæden eller via investeringer. Vi er også forpligtet til at bidrage til afskaffelsen af ​​sådanne praksisser, hvis vi bliver involveret i dem.

Miljø og klimaforandringer

I LAM ønsker vi altid at følge nuværende lovgivning og regler om beskyttelse af miljøet og forebyggelse af klimaændringer.

Derudover ønsker vi at:

 • Forbedre vores klima- og miljøpræstationer; at integrere miljø- og klimahensyn i vores egen virksomhed og forretningsaktiviteter
 • Reducere forbruget af ressourcer (fx energi, vand) og forbedre effektiv anvendelse af disse ressourcer
 • Reducere forurening, CO2-emissioner og affald fra forretningsaktiviteter
 • Fremme og implementere initiativer for at motivere større miljøansvar og en bæredygtig fremtid, fx gennem fokus på genanvendelse og reparation.

Vi ønsker at skabe opmærksomhed omkring klima- og miljøproblemer, uddanne medarbejdere og opfordre til deltagelse i enhver begivenhed organiseret af LAM. Vi opfordrer kunder, leverandører og andre forretningspartnere til at overholde lignende klima- og miljøansvar.

Whistleblowing

LAM anvender det nationale whistleblower rapporteringssystem på https://whistleblower.dk/ så alle har muligheden for at rapportere ulovligheder. Alle whistleblower rapporter undersøges straks på en fortrolig måde, samtidig med at whistlebloweren beskyttes. Hvis du finder upassende forretningsmæssig eller personlig adfærd hos en af vores medarbejdere, som er en potentiel eller faktisk overtrædelse af denne adfærdskodeks og dens principper, opfordres du til at rapportere dette til en leder.